หน้าแรก

 

    ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ :

มาตรการป้องกันการรับสินบน

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมความสามารถในด้านการทำงานของบุคลากรสู่ความเลิศในด้านการบริการ

รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน

ประกาศช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 2561

ประกาศโรงพยาบาลสอง เรื่องการให้และรับของ

คณะกรรมการกลุ่มคนมะเก่าอำเภอสองมีความประชุมหารือ

คู่มือการบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศนโยบายของโรงพยาบาลคุณธรรม

ผลการดำเนินงานกิจกรรม โรงพยาบาลคุณธรรม

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ โรงพยาบาลสอง

การป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน