หน้าแรก

 

    ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ :

ประกาศนโยบายของโรงพยาบาลคุณธรรม

ผลการดำเนินงานกิจกรรม โรงพยาบาลคุณธรรม

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ โรงพยาบาลสอง

การป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน