รหัสผ่านโปรแกรม RMC

หน่วยงาน

Username

Password

ประชาสัมพันธ์ / OPERATOR 1001 1001
งานพัสดุและครุภัณฑ์ 1002 1002
งานชันสูตร 1005 1005
กลุ่มงานเภสัชกรรม 1006 1006
งานผู้ป่วยนอก 1007 1007
งานห้องผ่าตัด / หัตถการ 1008 1008
งานทันตกรรมสาธารณสุข 1009 1009
งานห้องคลอด/คิลนิกสูติกรรม 1010 1010
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1011 1011
งานโรคไม่ติดต่อ 1012 1012
งานโรคติดต่อ 1013 1013
งานผู้ป่วยใน 1014 1014
โรงอาหาร งานโภชนาการ 1015 1015
งานวิศวกรรมโรงพยาบาล 1016 1016
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 1018 1018
งานแพทย์แผนไทย (ฝ่ายผลิตยาสมุนไพร) 1019 1019
งานจ่ายกลาง 1025 1025
กลุ่มการพยาบาล 1026 1026
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 1027 1027
งานรังสีวิทยา 1031 1031
งานแผนงานและประกันสุขภาพ 1032 1032
งานสารสนเทศทางการแพทย์ 1033 1033
งานเวชระเบียน 1034 1034
งานจิตเวช 1035 1035
งานยานพาหนะ 1046 1046
งานซักฟอก 1047 1047
งานธุรการ 1054 1054
งานการเงิน 1055 1055
งานกายภาพบำบัด 1062 1062
งานบริการสูติกรรม 1063 1063
งานแพทย์แผนไทย (ฝ่ายบริการ) 1064 1064
รักษาความปลอดภัย 1066 1066
งานยาเสพติด (ศูนย์ด้วยรักและห่วงใย) 1069 1069
งานเปล 1070 1070
ห้องตรวจแพทย์ NCD 1078 1078
คลินิกฝังเข็ม 1081 1081
สสอ.สอง 2000 2000
รพ.สต.บ้านหนุน 2001 2001
รพ.สต.ห้วยขอน 2002 2002
รพ.สต.แดนชุมพล 2003 2003
รพ.สต.ทุ่งน้าว 2004 2004
รพ.สต.นาหลวง 2005 2005
รพ.สต.สะเอียบ 2006 2006
รพ.สต.หัวเมือง 2007 2007
รพ.สต.วังดิน 2008 2008
รพ.สต.วังฟ่อน 2009 2009
รพ.สต.เตาปูน 2010 2010
รพ.สต.ป่าเลา 2011 2011
รพ.สต.ดอนแก้ว 2012 2012
รพ.สต.นาไร่เดียว 2013 2013
รพ.สต.ลูนิเกตุ 2014 2014
รพ.สต.หนองเสี้ยว 2015 2015
บ้านพัก 3000 3000
แฟรต 3001 3001
ทีมเครื่องมือแพทย์ TIM TIM