แบบสรุปจากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : แบบสรุปจากการประชุม,อบรม,สัมมนา,ศึกษาดูงาน