กรอบแนวทางการดำเนินการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจาง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : กรอบแนวทางการดำเนนการสงเสรมความโปรงใสในการจดซอจดจาง