ว.224 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ของลูกจ้างชั่วคราว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : ว224_ปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ของลูกจ้างชั่วคราว