การปกครอง

การปกครอง

อำเภอสองแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 8 ตำบล 80 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านหนุน (Ban Nun) 11 หมู่บ้าน
2. บ้านกลาง (Ban Klang) 12 หมู่บ้าน
3. ห้วยหม้าย (Huai Mai) 17 หมู่บ้าน
4. เตาปูน (Tao Pun) 12 หมู่บ้าน
5. หัวเมือง (Hua Mueang) 8 หมู่บ้าน
6. สะเอียบ (Sa-iap) 10 หมู่บ้าน
7. แดนชุมพล (Daen Chumphon) 4 หมู่บ้าน
8. ทุ่งน้าว (Thung Nao) 6 หมู่บ้าน