สถานพยาบาลในเครือข่าย ทั้งหมด 16 แห่ง

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนุน
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งน้าว
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังดิน ตำบลบ้านกลาง
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลูนิเกตุ
5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยขอน
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหม้าย
7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตาปูน
8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาไร่เดียว ตำบลเตาปูน
9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเมือง
10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังฟ่อน
11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเอียบ
12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเลา
13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหลวง
14 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแดนชุมพล
15 โรงพยาบาลสอง
16 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสี้ยว ตำบลหัวเมือง