ภาคีเครือข่าย

1 โรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง
2 โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลสุขภาพตำบล 15 แห่ง
3 กลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ 1 แห่ง 1 แห่ง
4 ร้านขายยา 5 แห่ง
5 โรงเรียน 34 แห่ง
6 วัด 39 แห่ง 39 แห่ง
7 ศูนย์เด็กเล็ก 21 แห่ง 21 แห่ง